WAT ZIJN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE SCHROEVEN-EXPRESS.COM WEBSITE?

 

TOEPASSING:

Tenzij anders bepaald in onze geschriften, zijn de bij ons geplaatste bestellingen zonder uitzondering onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden, die voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden.

Alle bestellingen zijn definitief zodra wij de klant een ontvangstbevestiging van de bestelling sturen, en de klant kan deze niet meer wijzigen of annuleren.

 

PRIJZEN:

Onze prijzen zijn vastgesteld volgens de economische voorwaarden die gelden op de dag van onze aanbieding en kunnen op de dag van levering worden verhoogd in geval van wijziging van deze voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze prijzen zijn nettoprijzen, exclusief belastingen en alle bijkomende kosten (porto, leveringskosten, vaste facturatiekosten, speciale controles, enz.)

In overeenstemming met de AGEC-wet wordt de ecobijdrage vermeld op de facturen en betaald aan de Eco-organisatie gewijd aan PCMB (FR301800_041YBS), DDS (FR301800_07JTXI), huishoudelijke verpakkingen (FR301800_012CUP) en grafisch papier (FR301800_03GQCQ).

BESCHIKBAARHEID:

De beschikbaarheid van de op onze website aangegeven producten is louter indicatief en wordt niet gegarandeerd.

 

GEWICHTEN EN HOEVEELHEDEN:

De in onze prijslijsten of catalogi vermelde gewichten en hoeveelheden worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven en zijn niet betrouwbaar voor de levering van de producten. De geleverde gewichten en hoeveelheden kunnen afwijken van de bestelde gewichten en hoeveelheden volgens de in het vak geaccepteerde toleranties.

 

LEVERINGSTERMIJNEN:

De termijnen die wij moeten opgeven voor de uitvoering van bestellingen zijn louter indicatief en zonder garantie. Oorlog, stakingen, epidemieën, onderbreking van het vervoer, gebrek aan transportmateriaal, gebrek aan elektriciteit, ongevallen en elke andere oorzaak buiten onze wil die leidt tot gedeeltelijke of volledige werkloosheid van onze vestigingen of die van onze leveranciers, onderaannemers, dienstverleners of vervoerders, zijn allemaal gevallen van overmacht die vertragingen in de uitvoering van bestellingen of contracten toestaan en rechtvaardigen. In geen geval aanvaarden wij de annulering van een lopende bestelling of verlenen wij een korting op het factuurbedrag. Vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de verkoop rechtvaardigen en aanleiding geven tot inhoudingen, boetes, schadevergoeding of schadeloosstelling. Indien wij, bij wijze van uitzondering, een dwingende leveringstermijn zouden aanvaarden, zou de vertraging in de levering slechts aanleiding kunnen geven tot een sanctie indien dit beginsel vooraf uitdrukkelijk was aanvaard.

 

LEVERING:

De klant is verplicht alle bestelde producten te leveren, zelfs indien leveringsschema's zijn overeengekomen. Specifieke producten zijn producten waarvan de afzet specifiek is afgestemd op de behoeften van de klant (producten op plan, producten die alleen door de klant worden geconsumeerd, producten met coating, enz.) In geval van niet-rotatie van de voorraad van deze producten, ook al zijn er in overleg met de klant leverings-, bestel- of leveringsprogramma's opgesteld, verbindt deze zich ertoe de resterende voorraad van de betrokken producten te aanvaarden, die hij tegen de gebruikelijke voorwaarden zal betalen.

 

DOCUMENTEN:

Alle informatie betreffende de algemene kenmerken, weerstanden, gebruiksmogelijkheden of prestaties van de producten, alle normatieve, kwalitatieve, dimensionale, prijsinformatie of van welke andere aard ook, alle tekeningen, alle informatie in het algemeen die voorkomt in onze catalogi, cd-roms, internetsites, leveringsbonnen, orderbevestigingen of elke andere ondersteuning worden gegeven ter indicatie, niet-exhaustief en zonder enige garantie onzerzijds, behoudens een uitdrukkelijke aanvaardingsclausule. Voorts wordt deze informatie verstrekt onder voorbehoud van mogelijke typografische, druk- of andere fouten. De uitvoer van de informatie in onze documenten naar de documenten van onze klanten of elke andere natuurlijke of rechtspersoon valt onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. Indien een koper of een andere natuurlijke of rechtspersoon aan bepaalde informatie een contractueel karakter wenst te geven, moet hij ons een schriftelijk verzoek doen en alleen dan is onze schriftelijke aanvaarding geldig. Alle informatie die wij publiceren en alle producten die wij verkopen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

 

GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN:

De klant of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die ons raadpleegt en/of producten bij ons bestelt, is in het bijzonder verantwoordelijk voor

* de keuze van het product,

* De overdracht aan onze diensten van zijn precieze definitie,

De klant of elke andere natuurlijke of rechtspersoon die ons raadpleegt en/of bij ons producten bestelt, is verantwoordelijk voor : * de keuze van het product, * het doorgeven van de precieze omschrijving ervan aan onze diensten, * het onderzoek, de overweging en de naleving van alle technische kenmerken van het product in het kader van het gebruik dat de klant ervan maakt volgens zijn behoeften,

* de geschiktheid van het product voor de gebruiksomstandigheden en de installatieomgeving,

* het gebruik en de interpretatie van de geraadpleegde documenten, de verkregen resultaten, de daaruit afgeleide adviezen en acties.

Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld op een van deze gronden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van onze informatiedocumenten of een raadpleging, een offerte of een bestelling.

 

LEVERING - OVERDRACHT VAN RISICO:

Tenzij anders is bepaald, geschiedt de levering van de producten door rechtstreekse overhandiging aan de koper of aan de door hem aangewezen of, bij gebreke daarvan, door ons gekozen vervoerder of dienstverlener, en wel vanuit onze winkels of die van onze dienstverleners, onderaannemers of leveranciers. Indien levering onmogelijk is of bij gebrek aan instructies over de bestemming, wordt de levering geacht te zijn geschied door een eenvoudige kennisgeving van beschikbaarheid, waarbij de producten dan worden gefactureerd en opgeslagen, voor rekening, risico en gevaar van de koper. De risico-overdracht aan de koper vindt plaats op het moment van levering zoals hierboven omschreven, onverminderd het recht van eigendomsvoorbehoud.

Ongeacht de gebruikte wijze van vervoer, te land, ter zee, over de binnenwateren, door de lucht of op enige andere wijze, zelfs indien de prijzen zijn vastgesteld en de producten franco zijn verzonden, reizen deze laatste op risico van de geadresseerde, die in geval van tekorten, vertragingen of schade tijdens het vervoer een gemotiveerd voorbehoud moet maken op de vrachtbrief en alle rechtsmiddelen tegen de vervoerders moet aanwenden overeenkomstig de artikelen L 133-3 en L 133-4 van het Franse Wetboek van Koophandel. De producten zijn slechts verzekerd op uitdrukkelijke aanwijzing van de koper en op diens kosten.

 

HYDROGEN FRAGILISATIE - OXIDATIE - VERBRANDING:

Elektrolytische behandelingen voor alle materialen met een hardheid hoger dan 320 Hv kunnen leiden tot verbrossing van het product door de aanwezigheid van waterstof. Waarschuwing: ongeacht de genomen voorzorgsmaatregelen houdt de aanwezigheid van waterstof, die niet volledig kan worden geëlimineerd, altijd een risico van vertraagde breuk als gevolg van deze verbrossing in en de volledige eliminatie van dit risico kan niet worden gegarandeerd. Het is aan de klant om te bepalen of het gebruik van het product vereist dat het risico volledig wordt uitgesloten. Indien volledige eliminatie vereist is, moet een geschikte coating en preparatiemethode worden gebruikt. Voor alle producten die door hun omgeving aan versnelde oxidatie onderhevig kunnen zijn, is de klant verantwoordelijk voor de bepaling en de keuze van het product en de gevolgen van deze keuze. In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor oxidatie van de producten, tenzij wordt aangetoond dat het om een verborgen gebrek gaat.

 

GARANTIE - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

In alle gevallen waarin, na contradictoir onderzoek, wordt erkend dat de geleverde produkten niet overeenstemmen met de bestelling of afwijkingen of een materieel gebrek bevatten waardoor zij ongeschikt zijn voor gebruik, is de garantie van onze vennootschap beperkt tot de loutere levering van vervangingsprodukten, voor zover onze leveringen dit toelaten en zonder enige vergoeding of compensatie van welke aard ook voor arbeidskosten, vertraging, veroorzaakt nadeel of enige andere reden die kan worden ingeroepen. Vervanging is uitgesloten in geval van normale slijtage van de producten, aantasting of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud en gebrekkig of oneigenlijk gebruik van de producten. Het is aan de koper om de traceerbaarheid van de betrokken producten en de realiteit van de geconstateerde gebreken, afwijkingen of non-conformiteiten volledig te rechtvaardigen.

 

Geen enkele terugzending van producten wordt aanvaard zonder ons voorafgaand akkoord, met name wat de leveringswijze betreft. Producten die voor vervanging in aanmerking komen, moeten gratis naar onze winkels worden teruggestuurd en eventuele vervangende producten zullen in onze winkels aan de koper ter beschikking worden gesteld.

Op straffe van verval van het recht op garantie zoals eerder omschreven, moeten claims met betrekking tot onze producten per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden ingediend. Geen enkele klacht wordt aanvaard na het gebruik van de geleverde producten of na de periode van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, voor anomalieën, non-conformiteiten of zichtbare gebreken. In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om bij ontvangst van de producten onmiddellijk na te gaan of deze geen van deze gebreken vertonen. In andere gevallen van gebreken aan het geleverde product bedraagt de termijn voor het indienen van een klacht 8 kalenderdagen vanaf de ontdekking van het gebrek.

Elke bewerking of wijziging, van welke aard ook (behandeling, coating, bewerking, enz., zonder dat deze lijst volledig is) van het geleverde product, uitgevoerd door de klant, door zijn eigen klanten, door zijn onderaannemers of door elke andere persoon, ontslaat ons van elke verantwoordelijkheid betreffende dit product en het gebruik ervan. Indien na contradictoir onderzoek door de koper, door zijn eigen klanten, door zijn onderaannemers of door elke andere persoon wordt aangetoond dat de anomalieën of de gebreken die het geleverde product ongeschikt maken voor gebruik niet te wijten zijn aan de bewerkingen of wijzigingen die het heeft ondergaan, zal de vervangingsgarantie van onze onderneming in werking treden onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Onze producten zijn niet bedoeld voor gebruik in de luchtvaart of ruimtevaart. Alleen een specifiek schriftelijk verzoek van onze klanten waartoe wij ons schriftelijk hebben verbonden, kan onze verantwoordelijkheid inhouden.

 

BETALING:

Tenzij anders overeengekomen zijn onze facturen betaalbaar op onze maatschappelijke zetel vóór de levering. Elke wijziging in de financiële of economische situatie van de koper kan te allen tijde leiden tot een vermindering van het uitstaande bedrag en een aanpassing van de betalingsvoorwaarden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling.WANBETALING:

Wanbetaling van een levering geeft ons het recht de verzending op te schorten.

De koper mag nooit, onder welk voorwendsel dan ook, het geheel of een gedeelte van de verschuldigde bedragen inhouden, noch een compensatie toepassen. Elke inhouding op de betaling van onze facturen vormt een betalingsincident dat de opschorting van de leveringen en het verval van alle schuldvorderingen rechtvaardigt.

 

PENALTIECLAUS:

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in geval van niet-betaling op de vervaldag vermeld op onze facturen, een schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 20,00 euro, van rechtswege verschuldigd zal zijn als strafbeding, onafhankelijk van de wettelijke intresten en zonder dat een aanmaning nodig is.

 

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM:

De eigendomsoverdracht van de aan de koper geleverde producten vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, rente en toebehoren, en zolang enige andere vordering die wij uit welke hoofde dan ook op de koper hebben niet is voldaan. De niet-uitvoering door de koper van zijn betalingsverplichtingen of meer in het algemeen elke gebeurtenis die ernstige twijfel kan doen ontstaan over de goede solvabiliteit van de koper, stelt ons in staat om van rechtswege de teruggave te eisen van de producten die in het bezit zijn van de koper. Wij hebben te allen tijde het recht de producten van de koper terug te nemen en zijn daartoe reeds gemachtigd, evenals onze medewerkers en agenten, om de lokalen van de koper te betreden. De indiening van een wissel of een ander instrument dat een betalingsverplichting schept, vormt geen betaling in de zin van deze clausule.

Onze producten kunnen worden doorverkocht, verwerkt of geassembleerd voordat de definitieve betaling is verricht in de volgende gevallen