GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SCHROEVEN EXPRESS WEBSITE ?

 

HOE GEBRUIKT U DE WEBSITE VAN SCHROEVEN EXPRESS?

 

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door VISSERIE SERVICE. VISSERIE SERVICE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen en de algemene gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om bij uw volgende bezoek aan deze site onze voorwaarden opnieuw te raadplegen en kennis te nemen van eventuele wijzigingen of aanpassingen.

 

Toestemming om te gebruiken

Alle op deze website gepubliceerde gegevens, documenten en afbeeldingen zijn eigendom van VISSERIE SERVICE. De toestemming om deze gegevens, documenten en illustraties te gebruiken wordt verleend op voorwaarde dat de auteursrechtvermelding op alle kopieën voorkomt, dat deze gegevens uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt, dat zij op geen enkele wijze worden gewijzigd en dat van de site afkomstige illustraties uitsluitend met de begeleidende tekst worden gebruikt.

 

Handelsmerken en auteursrechten

Alle op deze website voorkomende handelsmerken zijn eigendom van of in licentie bij VISSERIE SERVICE, tenzij anders vermeld of tenzij ze duidelijk als eigendom van een derde partij kunnen worden geïdentificeerd. Elk ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is strikt verboden en vormt een schending van het auteursrecht, het merkenrecht of andere industriële eigendomsrechten.

 

Beperkte garantie

De gedetailleerde informatie op deze website werd door VISSERIE SERVICE naar eer en geweten en met de grootste professionele zorgvuldigheid samengesteld uit interne en externe bronnen. Wij trachten deze informatie te ondersteunen en regelmatig bij te werken.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om VISSERIE SERVICE en haar producten en diensten voor te stellen. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, geldigheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de op deze website verstrekte informatie.

Daarom raden wij u aan de van deze site verkregen informatie te controleren alvorens deze op enigerlei wijze te gebruiken. Het verstrekte advies belet u niet zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en de beoogde doeleinden. Gebruikers van deze website stemmen ermee in de website en de inhoud ervan op eigen risico te betreden.

Noch VISSERIE SERVICE, noch enige derde die betrokken is bij het schrijven, produceren of verzenden van deze website kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van financiële, fysieke of intellectuele aard die voortvloeit uit het al dan niet toegankelijk zijn, of het al dan niet gebruiken van deze website, of uit uw vertrouwen in de informatie op deze website.

Links/websites van derde leveranciers

Deze site bevat links/verwijzingen naar websites van derden. De opname van dergelijke links betekent niet dat VISSERIE SERVICE de inhoud van dergelijke websites onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de beschikbaarheid of inhoud van dergelijke websites, of dat VISSERIE SERVICE aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud in welke vorm dan ook. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden ter informatie van de gebruikers, die deze op eigen risico bezoeken.

 

Persoonlijke informatie die u bereid bent te verstrekken

De gebruiker van deze website is volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de informatie die hij/zij naar VISSERIE SERVICE stuurt, alsook voor de naleving van de rechten van derden met betrekking tot deze informatie. De gebruiker aanvaardt dat VISSERIE SERVICE deze informatie mag opslaan en gebruiken voor statistische analyse of voor elk ander specifiek commercieel doel, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheid. VISSERIE SERVICE heeft het recht de inhoud van deze berichten, met name en zonder beperking de daarin vervatte ideeën, uitvindingen, plannen, technieken en expertise, te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van de marketing van producten of diensten, reproductie en terbeschikkingstelling van deze informatie aan derden.

 

Internationale gebruikers

Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door VISSERIE SERVICE in Frankrijk. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in Frankrijk. VISSERIE SERVICE garandeert niet dat de hierin opgenomen gegevens ook buiten Frankrijk geldig zijn, en met name dat de producten en diensten onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden.

Als u deze website bezoekt of de inhoud ervan downloadt vanuit een andere locatie dan Frankrijk, bent u ervoor verantwoordelijk dat u handelt in overeenstemming met de wetgeving die op die locatie van toepassing is. De op deze site vermelde producten kunnen in verschillende verpakkingen, maten, letters of markeringen worden aangeboden, afhankelijk van het land.

 

Verkoop van gebruikte sellitemS.

Deze website is uitsluitend bestemd voor professionele kopers die gemachtigd zijn deze website te gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteit.

Onze producten worden verkocht volgens de geldende versie van onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Toegangsrechten

U bent verplicht uw toegangsrechten te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. U moet ervoor zorgen dat geen andere persoon/entiteit ze kan gebruiken zonder uw toestemming.

Indien u bemerkt, dat de beveiliging van uw systeem in verband met informatie op de website van VISSERIE SERVICE is geschonden, dat onbevoegden uw toegangsrechten hebben verkregen, of dat onbevoegde toegang mogelijk is, dient u VISSERIE SERVICE onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Veiligheidsbericht

Om de veiligheid ervan te verzekeren en de toegang ervan voor iedereen te garanderen, kan deze website software gebruiken om de informatiestroom op de site te controleren, om ongeoorloofde pogingen tot verbinding of wijziging van informatie te identificeren, of elk ander initiatief dat verdere schade kan veroorzaken. Ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden, informatie te wijzigen, schade te veroorzaken en in het algemeen de beschikbaarheid en integriteit van deze site te ondermijnen zijn strikt verboden en worden bestraft door het wetboek van strafrecht. Zo bepaalt artikel 323-1 van het wetboek van strafrecht dat het feit dat men zich op frauduleuze wijze toegang verschaft tot een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem of een deel daarvan (dit is het geval bij een internetsite), wordt bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro. Artikel 323-3 van hetzelfde wetboek bepaalt dat het frauduleus invoeren van gegevens in een geautomatiseerd verwerkingssysteem of het frauduleus wissen of wijzigen van de daarin opgenomen gegevens wordt gestraft met vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 75.000 euro.

 

Toepasselijk recht

Elk verhaal of vordering met betrekking tot deze website of het gebruik ervan is onderworpen aan de interpretatie en toepassing van het Franse recht. Derhalve zijn de collisieregels, het Verdrag van Den Haag inzake een eenvormige wet betreffende de internationale verkoop van roerende zaken van 1 juli 1964 en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 niet van toepassing.

 

Bevoegdheid

In geval van een geschil met betrekking tot het gebruik van deze website wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Le Mans (Sarthe, Frankrijk) in alle gevallen exclusief bevoegd zijn.